Puulakeus.net

Palvelevat puuyritykset -hankkeen tutkimustuloksia

Palvelevat puuyritykset hankkeeseen sisältyy soveltavan tutkimuksen osio, jonka tavoitteena on etsiä puutuotealan mikroyrityksille soveltuvia uusia ja uudistettuja liiketoimintamahdollisuuksia, liiketoimintaideoita, toimintakonsepteja ja muita kasvun eväitä tulevaisuuden menestysyritysten aikaansaamiseksi.

Hankkeessa tehtävän tutkimuksen keskiössä on rakentamiseen, remontoimiseen tai muuhun vastaavan tarkoitukseen liittyviä puutuotteita tarvitseva asiakas, joka haluaa tai tarvitsee tuotteen lisäksi myös palvelua.

Hankkeessa tehtävien tutkimusten käytännön toteutuksesta vastaa Seinäjoen ammattikorkeakoulun liiketalouden yksikkö yhteistyössä Metsäkeskuksen kanssa.

TUTKIMUSRAPORTIT

 

1. Yhteistyösuhteet ja tulevaisuudennäkymät eteläpohjalaisissa puualan yrityksissä

Etelä-Pohjanmaalla toimiville puutuotealan yrityksille suunnattu kysely 2011.

Tutkimusraportti

 

2. Palvelutarpeet kotitalouksien rakennushankkeissa

Pytinki-, Markki- ja Vantaan Omakoti-messujen kävijöiden haastattelut 2011.

Tutkimusraportti

 

3. Puurakentaminen ja palvelut kiinteistöalan asiantuntijoiden arvioimana

Helsingin Kiinteistömessujen kävijöiden haastattelututkimus 2011.

Tutkimusraportti

 

4. Puu maatilarakentamisessa

Kysely maatalousyrittäjille Sarka-messuilla 2012.

Tutkimusraportti

 

5. Kuluttajien odotukset huonekalujen ominaisuuksille ja alan palvelutarjonnalle

Habitare-messuilla 2012 tehdyn kuluttajakyselyn tulokset.

Tutkimusraportti

 

6. Maatilojen puurakentamisen tulevaisuus - Elintarvikeklusterin ennakointi

Tutkimuksen (2013-2014) päätavoitteena oli selvittää maatilojen tulevaisuuden puurakentamista ennakoimalla elintarvikeklusterissa tapahtuvia muutoksia seuraavan 10 vuoden aikana.

Tutkimusraportti

 

7. Venäläismatkailijat ja huonekaluhankinnat Suomessa

Tutkimuksen (2013) päätavoitteena oli, 1) selvittää edellytyksiä kotimaisten huonekalujen studiomyymälän perustamiselle esim. Lappeenrantaan, 2) saada tietoa venäläisten matkailijoiden rahankäytöstä ja huonekaluhankinnoista Suomesta ja 3) saada tietoa venäläisten matkailijoiden näkemyksistä suomalaisista huonekaluista.

Tutkimusraportti

 

8. Kuluttajien ostopäätöksiin vaikuttavat tekijät ja oheispalveluiden tarpeet huonekaluhankinnoissa

Tutkimuksen (2013) päätavoitteena oli löytää eväitä kotimaisen huonekaluteollisuuden markkina-aseman parantamiseksi selvittämällä kuluttajien valintakriteerejä huonekaluhankinnoissa ja palvelutarpeita hankintojen yhteydessä. Vastausta haettiin mm. siihen, millaisia ovat kuluttajat, joille huonekalun kotimaisuus on tärkeä valintakriteeri.

Tutkimusraportti

 

9. Millainen on minun huonekaluni?

- Kuluttajien huonekaluhankintoihin arvoa luovat tekijät ja markkinasegmentit.

Tutkimuksen (2013-2014) päätavoitteena oli tunnistaa sellaisia arvoa luovia tekijöitä, jotka kykenevät luomaan kuluttajille huonekalujen hankintaprosessin aikana eniten arvoa sekä selvittää yksittäisten arvonluontimuuttujien taustalla vaikuttavat piilomuuttujat, eräänlaiset laajemmat arvostusnäkökulmat, jotka vaikuttavat kuluttajien huonekaluhankintojen arvottamiseen. Tavoitteena oli myös löytää kuluttajista erilaisia markkinasegmenttejä sen mukaisesti, kuinka he arvostavat eri tekijöitä sekä selvittää määriteltyjen kuluttajaryhmien kokoa ja eri ryhmiin kuuluvien
kuluttajien taustatekijöitä.

Tutkimusraportti

  

 

10. Rakennustoimialan ja puutuotealan yritysten välinen yhteistyö - Nykytilanne ja tulevaisuuden suuntaviivoja.

Tutkimuksen (2014) päätavoitteena oli selvittää, 1) millaiset ovat rakennusalan yritysten liiketoiminnan peruslähtökohdat, 2) mitkä ovat rakennusalan ja puutuotealan yritysten kilpailuedun lähteitä, 3) minkälaisia yhteistyösuhteita ja verkostoja rakennusliikkeiden ja puutuotealan yritysten välillä on sekä 4) millaisella toimintamallilla rakennus- ja puutuotealan yritykset voisivat kehittää yhteistyötään? 

Tutkimusraportti

 

11. Menestystekijät puutuotealalla: aloittavien ja kokeneiden yrittäjien näkökulma.

Tutkimuksessa (2014) tarkastellaan hyvin menestyneiden puutuotealan yritysten menestyksen taustalta löytyviä tekijöitä. Tietoja raporttiin on koottu kahdessa eri osatutkimuksessa, joista toisessa tarkastellaan viiden vuoden sisällä yritystoiminnan aloittaneiden yrittäjien kokemuksia ja kehitystarpeita. Toisessa osatutkimuksessa on tarkasteltu alalla pitkään toimineiden seitsemän menestyneen yrityksen case-kuvauksia.

Tutkimusraportti 

 

 

ARTIKKELIT


Puumies-lehti on julkaissut Palvelevat puuyritykset -hankeen tekemistä tutkimuksista juttusarjan. Sarjassa esitellään hankkeen tekemien tutkimusten päätuloksia tiiviissä muodossa.

 

1. Kuluttajat haluavat helposti saatavia rakentamis- ja remonttipalveluja

2. Omistajanvaihdos puualan yrityksessä, haaste vai mahdollisuus?

3. Menestyvä verkosto. Case: Etelä-Pohjanmaan Puuhallikumppanit

4. Suunnittelijoilla suuri vaikutusvalta

5. Muotoilu ja kestävyys valtteja huonekalumarkkinoilla

6. Monimuotoistuva alkutuotanto tuo uusia mahdollisuuksia puurakentamiseen

 

MUITA MIELENKIINTOISIA TUTKIMUKSIA JA RAPORTTEJA

 

 

Etelä- ja Keski-Pohjanmaan alueellinen metsäohjelma 2012-2015

 

HY Ruralian tutkimus puurakentamisen aluetalousvaikutuksista

Helsingin Yliopiston Ruralia Instituutti on tehnyt tutkimuksen puurakentamisen sekä yhdistetyn lämmön- ja sähköntuotannon aluetaloudellisista vaikutuksista Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla.

Tutkimus liittyy Etelä- ja Keski-Pohjamaan alueellisen metsäohjelman toimenpanon suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Tutkimusraportti

Copyright © 2016 Suomen metsäkeskus

Webio julkaisujärjestelmä, verkkosivujen ylläpito