Puulakeus.net

ENERGIAPUU


Bioenergian hankinta metsästä on kasvanut 2000-luvulla voimakkaasti. Vuonna 2004 Suomessa hankittiin metsäenergiaa noin 2,4 miljoonaa kiintokuutiometriä. Määrät kasvavat edelleen hankintamenetelmien tehostuessa ja koko maata kattavan puuta polttavan energia- ja lämpölaitosverkoston tihentyessä.


Nuoren metsän hoito, NMH

Nuoren metsän hoitokohteet ovat erinomaisia energiapuun korjuukohteita. Yhteiskunnan antaman tuen ansiosta energiapuun korjuu nmh-kohteilta on taloudellisesti kannattavaa. Tukea maksetaan varsinaisesta metsänhoitotyöstä, energiapuun korjuusta ja kuljetuksesta sekä haketuksesta. Energiapuun korjuu- ja kuljetustuen sekä haketustuen saaminen edellyttää, että energiapuu on peräisin nmh-kohteelta.


Kokopuu

Kokopuuta voidaan korjata erityisesti pieniläpimittaisista nuoren metsän hoitokohteista. Korjuussa saatavan energiapuun määrä vaihtelee kohteesta riippuen 20 - 50 m3/ha. Kokopuu haketetaan ja saadun hakkeen käyttö on suurinta pienissä ja keskisuurissa lämpölaitoksissa, jotka käyttävät pääsääntöisesti vain puupolttoaineita.


Hakkuutähde

Hakkuutähde kerätään yleensä päätehakkuu kuusikoiden oksista ja latvoista. Hakkuutähde voidaan paalata risutukeiksi erikoisvalmistetuilla koneilla. Hehtaarin alalta saadaan noin 40 m3 hakkuutähdettä. Hakkuutähteen suurimmat käyttäjät ovat metsäteollisuuden voimalaitokset sekä suurimmat alueelliset lämpölaitokset.


Kannot

Kannot voidaan hyödyntää nostamalla ja halkaisemalla ne tarkoitukseen soveltuvalla kaivinkoneella. Halkaistujen kantojen annetaan kuivua jonka jälkeen ne murskataan ja kuljetetaan voimalaitokselle. Kantojen nostoa suoritetaan lähinnä suurten metsäteollisuuslaitosten lähiympäristössä.

Copyright © 2016 Suomen metsäkeskus

Webio julkaisujärjestelmä, verkkosivujen ylläpito